obr obr obr
obr
uživatel 
heslo 
» Registrace autora
» Zapomněli jste heslo?
obr
obr obr obr
obr
» Novinky
» Právě vyšlo
» TOP 20 díla
» Články
» Literární almanach
obr
obr obr obr
obr
» Próza
» Poezie
» Výstřely do tmy
» Příručka publikování
» TOP 20 autoři
» Vyhledávání
obr
obr obr obr
obr
» Workshopy 
» Fórum 
» SASPI Chat! (1)
» FAQ
obr
obr obr obr
obr
» Knihovna autorů SASPI
» Redaktoři on-line
» Technická podpora
» SASPI team
» Odkazy
» Spolupráce
» Knihkupectví
"Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák."
Rochefoucauld
obr
obr počet přístupů: 2916107 obr

Adresa SAS E-mail © SAS Obecně platná pravidla Nápověda obr

:: Na SASPI.cz je právě 39836 příspěvků, 5847 autorů a 393429 komentářů :: on-line: 0 ::
obr
:: FAQ aneb často kladené dotazy ::
 
 ODPOVĚDI
AHOJ, CHCELA BY SOM SA OPýTAť - KTO DIELO ZNáMKUJE? - (AUTORSKé HODNOTENIE SOM POCHOPILA), ALE čO Tá ZNáMKA? ĎAKUJEM  ^nahoru
Druhá známka je známka (hodnocení) od některého z redaktorů, který příspěvek publikoval a zpravidla i připojil komentář.

AHOJ! JAKO NOVáčEK SE TU JEšTě NěJAK NEORIENTUJI A MáM PROBLéM DOSTAT SE TAM KAM CHCI! TEď NAPříKLAD NEVíM JAK SE DOSTA K DíLKůM,CO MáM ULOžENA K DALšíMU ZPRACOVáNí! NěJAKá MENší SYTEMATICKá NáPOVěDA I PáR SLOV O TOM, CO TENHLE SERVR UMí, BY BODLA!  ^nahoru
V sekci "Můj účet" >> "Nastavení" >> "Seznam tvorby".

DOBRý DEN, MůJ DOTAZ BUDE ASI HLOUPý, ALE NEVíM, CO SI MáM PřEDSTAVIT POD POJMEM WORKSHOP, DO KTERéHO SE POSíLAJí DíLA. MYSLíM, žE JE TO SOUTěž, ALE NEVíM PROč Má NáZEV "WORKSHOP" ... MůžETE MI TO NěJAK PřIBLížIT? OPRAVDU SE OMLOUVáM ZA BLBOU OTáZKU :-(  ^nahoru
Vysvětlení naleznete ve stejnojmenném fóru. Jde prostě o takovou literární dílnu (z angl. workshop).

DOBRý DEN, RáDA BYCH SE ZEPTALA, CO ZNAMENAJí TY BAREVNé TEčKY U JMéNA AUTORA. NěKDO Má MODROU, NěKDO ZELENOU... NEROZUMíM TOMU. DáLE BY Mě ZAJíMALO ZNáMKOVáNí. TO JE ZNáMKA OD čLENů REDAKCE?  ^nahoru
"Tečky" značí buď autora (modrá) či redaktora (žlutá) nebo šéfredaktora (červená). Známka, kterou myslíte, je známka od redaktora, který příspěvek publikoval.

DOBRý DEN, RáDA BYCH SE ZEPTALA, JAK JE MOžNé REAGOVAT NA KOMENTář DíLA (MéHO)? DěKUJI!!!  ^nahoru
Kliknutím na malou ikonku bločku v pravém horním rohu okna komentáře.

DOCELA BY Mě ZAJíMALO, NA KDY SE PLáNUJE NěJAKá SOUTěž A JESTLI JE NA NěJAKé URčITé TéMA. DíKY ZA ODPOVěď.  ^nahoru
Soutěž již probíhá a to díky Literárnímu almanachu - jedná se o vědomostní soutěž, které se může zúčastnit každý (podrobnosti naleznete přímo v almanachu na straně 147). Na 21. března je plánovaná soutěž o nejlepší básničku na jarní téma (bude sděleno v den vyhlášení soutěže).

HEZKý DEN, JEDNOU JSEM Už ASI NěKDE TADY čETLA, JAK ZALOžIT VLASTNí TéMA VE FóRU, ALE NEJSEM SI JISTá. JENOM SI MYSLíM: NAPSAT NěKOMU Z MODERáTORů FóRA (ADMIN, GANDALF, KEV)? DěKUJI.  ^nahoru
Ano, přesně tak :)

CHCI SE ZEPTAT, JAK SE DOSTANU K ULOžENýM, OBLíBENýM AUTORůM, POKUD SI CHCI ZNOVU PROčíST JEJICH DíLA. DěKUJI.  ^nahoru
Vše máte v NASTAVENÍ profilu v levém sloupci při přihlášení do systému.

CHTěLA BYCH SE ZEPTAT, KDO A JAKýM ZPůSOBEM VYBíRá PříSPěVKY DO RUBRIKY "TIP DNE"... PřEDEM DíKY ZA ODPOVěď.  ^nahoru
Velmi snadná odpověď :o) Do tipu dne se každý den vybere automaticky (skriptem) jeden náhodný příspěvek. Může se tam tedy objevit i ten váš...

CHTěLA BYCH SE ZEPTAT, ZA CO KONKRéTNě SE UDěLUJí HVěZDIčKY?  ^nahoru
Hvězdičky získává autor za svou aktivitu, a to ve fórech (odpovědi), komentářích, seminářích a rovněž se zvyšuje počet bodů - tedy hvězdiček - vyznamenáními (prohřešky naopak počet snižují).

CHTěLA JSEM SE ZEPTAT,ZDA JE MOžNé PSáT BáSNIčKY A JINé VěCI Z DOB MLáDí MOJI DNES JIž NEžIJíCí MAMINKY,Ač JSOU TO JEN VěCI Né JEJí TVORBY,ALE VěCI KTERé DNES JIž MáLO ZNáMé A PřITOM KRáSNé.  ^nahoru
Samozřejmě to možné je (s náležitým úvodem a vysvětlením v perexu - popis příspěvku).

JAK SE MAžE VLASTNí PříSPěVEK?  ^nahoru
Smazání vlastního příspěvku uživatelem (autorem) není možné. Je pouze možné požádat někoho ze SASPI týmu (konkrétně Admin, Gandalf, Kev), aby takovýto příspěvek stáhli mimo veřejnou sekci. Pokud bude vaším přáním jej smazat, pak vám jistě vyhoví.

JAKá JE MOžNá MAXIMáLNí DéLKA POVíDKY  ^nahoru
Příspěvky by neměly být delší jak 10 normostran.

JE MOZNE PUBLIKOVAT PRISPEVKY PSANE ANGLICKY? JESTLI NE, VELMI BYCH OCENILA, KDYBY JSTE MI MOHLI DOPORUCIT WEBSIDE, KDE MOHU... DEKUJI  ^nahoru
Možné to je, ale nezaručujeme, že každý čtenář příspěvku porozumí ;o)

JE MOžNé SMAZAT KOMENTář?  ^nahoru
Není. Každý je zodpovědný za to, co k dílu napíše. Pokud by se jednalo o nějaký omyl, pak stačí kontaktovat Admina či Gandalfa (vzkazník).

JE MOžNé V DíLE NEBO KOMENTářI POUžíT NěJAK FORMáTOVáNí (NAPř. HTML TAGY)?  ^nahoru
Ano, jsou povoleny základní formátovací tagy v totmo formátu: [b]text[/b] - pro tucne pismo [u]text[/u] - pro podtrzene pismo [i]text[/i] - pro kurzivu [tab] - odsazeni

MAM TAKOVY DOTAZEK.. KDYZ SE PRIHLASIM, TAK MI TO PISE PUBLIKOVANYCH PRISPEVKU 5 (0/5)..ALE MAM PUBLIKOVANE JEN CTYRI. PATE DILKO ZATIM NA PUBLIKACI CEKA. CIM TO JE?  ^nahoru
Tato čísla jsou orientační pouze pro Vás, aby jste věděl kolik děl máte celkově v systému. Detaily o tom kolik jich máte skutečně v "éteru" najdete buď v nastavení nebo číselně na vašem profilu.

MOHLA BYCH SEM DáT SVOU BáSEň, KTERá Už JE ALE PUBLIKOVANá NA JINéM WEBU???  ^nahoru
Samozřejmě zde neplatí žádné omezení, pokud máte k této básni vyhrazena autorská práva (je to vaše autorské dílo), pak ji můžete publikovat.

MůžU PUBLIKOVAT PříSPěVEK, KTERý JSEM POSíLALA DO LITERáRNí SOUTěžE(MYSLíM SOUTěžE MIMO TENTO SERVER)?  ^nahoru
Samozřejmě můžete, ale nesmí tomu odporovat pravidla soutěže či literárního serveru, kde již byl příspěvek publikován.

NA KDY PLáNUJETE NěJAKOU SOUTěž?  ^nahoru
Soutěže byly doposud pozastaveny, neboť probíhalo Mistrovství a veškerá činnost redaktorů - poroty - směřovala právě tímto směrem. Jednu menší soutěž jste mohli zaznamenat na Vánoce a pravidelné soutěže chystáme zařadit počínaje únorem 2006.

POTřEBUJI UPřESNIT TECHNIKU ODSAZENí TEXTU: 1) [TAB] - ODSAZENí - PřI POUžITí TOHOTO HTML TAGU JE NUTNO JEJ UKONčIT LOMíTKEM?  ^nahoru
Ne, TAG [tab] je NEPÁROVÝ a tedy není potřeba jej ukončovat. De facto zastupuje roli tabelátoru na klávesnici a dělá text přehlednější (odsazení cca 4 znaky).

POTřEBUJU SE ZEPTAT NA TOHLE: JAK SE Dá SMAZAT TEDY KNIHA, KTEROU SI ZALOžíM??? KAM SE MI ULOží PříSPěVKY POKUD DáM PřI JEJICH VLOžENí SEM VLOžIT PRO POZDěJší úPRAVY (NEBUDE ODESLáNO K PUBLIKACI)??? TO JE VšE! MOC DíKY!!!  ^nahoru
Knihu smaže na požádání buď Admin či Gandalf (stačí krátký vzkaz). Příspěvky uložené naleznete v Můj účet > Nastavení > Seznam tvorby.

PROSíM O INFORMACI,JAK MOHU ZAřADIT NěJAKéHO AUTORA MEZI OBLíBENé čI JAK SI PřEčTU JEHO DíLO.NáPOVěDA MI V TOM NěJAK MOC NEPOMáHá!MYSLEL JSEM ,žE KDYž SI TřEBA V NASTAVENí KLIKNU NA SPRáVU OBLíBENýCH,žE TAM BUDU MOCI NAPSAT AUTORA,KTERéHO TAM CHCI MíT...  ^nahoru
Je to ještě jednodušší - stačí najet na konkrétní dílo/autora a kliknout na "přidat mezi oblíbené"!

PROSíM,JAK MOHU-VYCHáZí-LI MI KNIHA TISKEM ,OCHRáNIT SVOU AUTORSKOU ZNAčKU PROTI EVENTUELNíM KOPISTůM,ZKRáTKA PROTI ODCIZENí MéHO AUTORSKéHO PSANí? DěKUJI ZA ODPOVěď.  ^nahoru
Jediná dostupná možnost je vytvoření si tzv. "autorizace" díla. Není to nic jiného, než vložení rukopisu do obálky a následné zaslání DOPORUČENĚ na vlastní adresu. Tím je pro pozdější spory jasně dokázáno (dokladem z pošty+razítkem a neporušenou obálkou), že tento rukopis vznikl dříve, nežli podvrh.

RáDA BYCH SE ZEPTALA, KDY DOCHáZí PřES DEN K PUBLIKACI. MáM Už čTYřI DNY PříSPěVEK K PUBLIKACI A JEšTě HO NIKDO NEPUBLIKOVAL, PřITOM JINá NOVá DíLA SE KAžDý DEN OBJEVUJí V "PRáVě VYšLO". KDY SE DOSTANU NA řADU? DíKY, BIBI VIOLET.  ^nahoru
Příspěvky se publikují v průběhu celého dne. Jen je třeba brát ohled na to, že příspěvků čekajících na publikování je mnoho a počet redaktorů je zatím velmi omezený. Strpením prosím.

ZDRAVIM VAS! MAM TECHNICKEJ: CHCI NAHRAT OBRAZEK, ALE NEUSTALE JE ODMITAN S TIM, ZE MOHOU BYT NAHRANY POUZE SOUBORU TYPU JPG. A GIF. TO CHAPU, LOGICKY..JENZE TEN MUJ OBRAZEK JE VE FORMATU JPG....TAKZE-V CEM JE PROBLEM?:-(  ^nahoru
Zrejme je poskozen, spatne zformatovan ci prilis velky. Pokud na nem TRVATE, poslete jej ADMINovi ke kontrole.

ZDRAVíM, OMYLEM JSEM PříSPěVEK, KTERý MěL PATříT DO WORKSHOPU, UVEřEJNILA JAKO NORMáLNí... Dá SE S TíM NěCO DěLAT?  ^nahoru
S tímto problémem je třeba se obrátit na Admina spolu s názvem dílka. Jistě zařídí nápravu :)

ZDRAVíM, CHCI SE ZEPTAT: "JAK MáM SMAZAT SVůJ PROFIL?" DěKUJI MOC  ^nahoru
Stačí kontaktovat ADMINa, který se postará o bezproblémové vymazání všech děl a samotného profilu.

ZDRAVíM, CHTěLA BYCH SE ZEPTAT ZDA JE MOžNé PUBLIKOVAT úRYVKY Z DELší LITERáRNí TVORBY?  ^nahoru
Samozřejmě je, nejlépe po částech (číslovaných) a můžete si je zařadit i do připravovaných knih/sbírek.

ZDRAVíM, JAK DLOUHO ASI TAK TRVá UVEřEJNěNí PříSPěVKU?  ^nahoru
Snažíme se publikovat příspěvky do max. 7 dní. Poslední dobou je publikace dost náročná na čas tak se snažíme vyřešit problém "náborem" nových redaktorů.

ZDRAVíM, PORAďTE JAK SI VYTVOřIT KNIHU/ALMANACH DO KTERé BUDU ZAřAZOVAT SVé PříSPěVKY? DěKUJI  ^nahoru
V nastavení - knihy/sbírky.

ZDRAVíM! CHTěLA BYCH SE ZEPTAT, PROč SE MI V PROFILU ZOBRAZUJE POčET DěL / KOMENTářů: 1 / 0 ALE čLáNEK KTERý JSEM NAPSALA, SE MI NEUKážE V SEKCI POEZIE, čI PRóZA. JAK SE TEDY K NěMU DOSTANU?  ^nahoru
Tento příspěvek je zatím ve fázi zařazování a hodnocení redaktory, není tedy přístupný, ale již se počítá. Je třeba vyčkat publikace.

ZúčASTNILA JSEM SE PRáVě PROBíHAJíCíHO WORKSHOPU CO SI MYSLíM O... A JEšTě NEDOBěHLO KONEčNé DATUM ALE NEMůžU NOMINOVAT. JE TO UDěLANé KVůLI TOMU ABYCH NENOMINOVALA SEBE, NEBO TO PůJDE, Až VYPRší TERMíN?SLIBUJI, žE SEBE NENOMINUJI.DíKY ZA ODPOVěď.  ^nahoru
Sebe ani nominovat nelze - to systém hlídá. Takže je to pouze nastaveno na daný termín (ten běží 7 dní po ukančení WS).

 
Použijte, prosím, formuláře k zaslání dotazu. Na vaše dotazy se budeme snažit odpovědět co nejdříve.
 
Pro zaslání dotazu musíte být přihlášen(a).
 
Kategorie: 
 
 
obr
© 2005-2016 by Matěj Novotný & Filip Kotora | Všechna práva vyhrazena
 
 
Va?e literatura MFantasy Literární.cz - Server s českou literaturou Art & Design - Roman K?bus
 
Partneři: Gastrokritik, Antikvariát Kačur
 
St?hnout SASPI.cz toolbar! RSS zdroj
obr obr obr
obr
YellowSkye
(29.7.2022, 08:38)
IndigovaRuze
(24.7.2022, 09:11)
Bath
(14.7.2022, 15:52)
Personal Mastery
(8.7.2022, 13:20)
obr
obr obr obr
obr
Slzy draka III.
Firolame
Život po životě...
guru
3. Písneň
montana
obr
obr obr obr
obr

Střípky mozaiky aneb prozatímn...
kilgoretraut
obr
obr obr obr
obr
Liter?rn? almanach SASPI
Aktuální číslo LA...
obr
obr obr obr