obr obr obr
obr
uživatel 
heslo 
» Registrace autora
» Zapomněli jste heslo?
obr
obr obr obr
obr
» Novinky
» Právě vyšlo
» TOP 20 díla
» Články
» Literární almanach
obr
obr obr obr
obr
» Próza
» Poezie
» Výstřely do tmy
» Příručka publikování
» TOP 20 autoři
» Vyhledávání
obr
obr obr obr
obr
» Workshopy 
» Fórum 
» SASPI Chat! (1)
» FAQ
obr
obr obr obr
obr
» Knihovna autorů SASPI
» Redaktoři on-line
» Technická podpora
» SASPI team
» Odkazy
» Spolupráce
» Knihkupectví
"Dobré dílo poslouží jako potrava pro duši, špatné i jako podložka nohy stolu."
Pavel Sečkář
obr
obr počet přístupů: 2916107 obr

Adresa SAS E-mail © SAS Obecně platná pravidla Nápověda obr

:: Na SASPI.cz je právě 39836 příspěvků, 5847 autorů a 393429 komentářů :: on-line: 0 ::
obr
:: Obecně platná pravidla ::
§0
Ratifikace a novelizace dokumentu
§0 (1) Tento dokument byl ratifikován (stal se právoplatným): 1.9.2005
§0 (2) Tento dokument byl naposledy novelizován (byla provedena změna některé jeho části) : 13.03.2010
§0 (3) Tento dokument je novelizován ke dni 13.03.2010 a vydán v současném, úplném a platném znění ve smyslu novel s účinností od 13.03.2010
§1
Platnost Obecně platných pravidel
§1 (1) Obecně platná pravidla (dále jen OPP) nabývají platnosti dnem schválení.
§1 (2) Dnem schválení se rozumí den, kdy jsou OPP v tiskové formě podepsána prezidentem Společenství a elektronická verze OPP je týž den umístěna na stránky Společenství.
§1 (3) OPP jsou platná vždy ve své nejnovější (novelizované) podobě. Novelizace OPP se provádí vždy v prvním týdnu daného měsíce, nebo v mimořádném termínu, je-li zapotřebí.
§1 (4) Platnost OPP může být ukončena pouze písemným vyjádřením prezidenta Společenství. Stane-li se tak, pozbývají OPP platnosti v den uveřejnění tohoto oznámení na stránkách Společenství.
§2
Základní ustanovení
§2 (1) Společenství amatérských spisovatelů (dále jen SASPI) je neziskový neprávnický subjekt, sdružující převážně začínající autory literárních děl. SASPI nezištně poskytuje možnost a prostor k seberealizaci, profesnímu růstu a konfrontaci s ostatními autory, kritiky a čtenáři.
§2 (2) Členství ve Společenství je dobrovolné a bez poplatků.
§2 (3) Každý, kdo se zaregistruje jako uživatel, souhlasí rovněž s OPP bez výhrad a na SASPI.cz se zavazuje tato pravidla dodržovat - v opačném případě si SASPI vyhrazuje možnost zákazu působení takového autora a odebrání členství bez upozornění. Uživatelem se rozumí každý, kdo se právoplatně zaregistruje na SASPI.cz i bez úmyslu se stát autorem.
§2 (3a) Autorem se může stát každý uživatel, bez omezení věku, pohlaví a národnosti, který hodlá přispívat svými autorskými literárními příspěvky na SASPI.cz. Autor má právo na udělování komentářů a kritik k dílům ostatních autorů a komunikovat s nimi v prostředí tomu určeném a to v rámci pravidel. Dále má právo se obracet na kolegium redaktorů o pomoc nebo radu a má povinnost dodržovat nařízení a doporučení kolegia redaktorů. Má právo zúčastnit se soutěží a jiných aktivit spojených s autorskou literární činností podle předem stanovených pravidel a doporučení, které je povinen dodržovat .
§2 (4) Neznalost OPP neomlouvá! Uživatelé i autoři jsou povinni se řídit těmito Pravidly a rozhodnutími kolegia redaktorů. Při porušení těchto povinností bude odebráno právo na účast ve Společenství SASPI bez dalších upozornění.
§2 (5) Odesláním příspěvku k publikaci dává autor souhlas k uveřejnění díla bez nároku na honorář a ručí za to, že je výhradním autorem díla a že se k dílu vztahují pouze jeho práva. Tím se rozumí, že ani části díla nejsou převzaty od jiného autora. Pokud autor převezme část díla jiného autora, musí uvést odkaz na původce díla a pramen, kde je dílo publikováno. V opačném případě bude dílo smazáno s výstrahou o zrušení členství na SASPI. cz . Pokud autor uveřejňuje překlad cizojazyčného díla, musí uvést, kdo je autorem cizojazyčného originálu s odkazem na pramen, kde je původní dílo publikováno. To platí i o obrazových dílech v profilu autora, které nejsou jeho vlastními díly.
§2 (5a) Autoři mohou zasílat k publikaci svá díla v cizích jazycích s tím, že jsou povinni pořídit autorizovaný překlad. Odpovídají za to, že originál i překlad jsou jejich výhradním autorským dílem.
§2 (6) Společenství nenese žádnou zodpovědnost z možného porušení autorského zákona. Autor je s tímto obeznámen a v případě publikování či jen zaslání textu, k němuž nemá práva a není jeho autorskou prací, podléhá sankcím podle platného práva ČR bez práva se odvolávat na odpovědnost Společenství či domáhat se jeho účasti v trestním nebo občanskoprávním řízení.
§2 (7) Diskuzní fóra jsou určena pouze k diskuzím, vztahujících se bezprostředně k účelu a poslání SASPI.cz. Témata diskusí určuje kolegium redaktorů. Pokud někdo z registrovaných uživatelů či autorů navrhne nové téma, je má možnost se obrátit na kolegium redaktorů, kteří téma schválí a založí, nebo návrh zamítnou.
§2 (7a) Účastníkům diskusí není dovoleno urážet, napadat či jinak poškozovat ostatní uživatele nebo partnery serveru. Uživatelé jsou povinni respektovat při diskusích obecná pravidla slušnosti vůči ostatním uživatelům. Je zakázáno používat vulgárních oslovení a hanlivých poznámek vůči druhým osobám uživatelů. Diskuse je moderována k tomu určenými redaktory. Ti mají právo vstoupit do diskuse a ukončit ji, jakmile budou diskutující porušovat pravidla slušného a věcného rozhovoru.
§2 (8) Společenství se rovněž distancuje od obsahu příspěvků a diskuzních fór, kde se každý autor vyjadřuje za svou osobu a nese za tato vyjádření plnou zodpovědnost ve smyslu platných právních předpisů a pravidel Společenství. Pokud má příspěvek obsah zaměřený proti pravidlům či platným právním předpisům či není v souladu s etickými pravidly, bude bezodkladně odstraněn. O odstranění příspěvku rozhoduje kolegium redaktorů.
§3
Členové Společenství - autor Společenství ( dále jen „AS“)
§3 (1) Autorem Společenství (dále jen AS) se uživatel stránek stává v okamžiku, kdy je jeho dílo je schváleno podle pravidel Společenství a publikováno.
§3 (2) AS má právo publikační, tzn. možnost odeslání autorského příspěvku do centrální databáze (dále jen CDB), kde bude podle pravidel posouzeno a případně opatřeno kritikou a hodnocením kolegia redaktorů.
§3 (3) AS má právo požádat o stažení příspěvku, není-li tento již publikován.
§3 (4) AS zodpovídá v plném rozsahu za gramatickou, obsahovou a formální stránku příspěvku. Pokud jeho dílo neodpovídá těmto pravidlům, bude mu vráceno k novému přepracování a nebo vyloučeno z databáze, pokud se AS rozhodne dílo již neopravovat a publikovat.
§3 (5) AS může zaslat 1 příspěvek k publikaci za 120 hodin (5 dní). Jedním příspěvkem se rozumí jedno básnické nebo jedno prozaické dílo, nikoliv sbírka básní či povídek. AS má možnost díla řadit do sbírek, a to jak díla prozaická, tak i básnická.
§3 (6) AS může hodnotit ostatní příspěvky (nikoliv však své vlastní), komentovat je, ukládat a přidávat si autory mezi oblíbené. Může se účastnit soutěží a anket. Při komentování děl jiných autorů musí zachovávat pravidla slušnosti a řídit se přiměřenou znalostí teorie literatury, aby byla u děl zachovávána i jejich formální stránka.
§3 (7) AS může hodnotit/známkovat příspěvky ostatních autorů od chvíle, kdy má publikován alespoň jeden příspěvek vlastní.
§3 (8) AS může být zablokováno jeho uživatelské jméno či zamezen přístup na stránky, poruší-li tato pravidla či platné zákony ČR a to po rozhodnutí kolegia redaktorů, které bude výsledkem hlasování.
§4
Členové Společenství - redaktor
§4 (1) Redaktorem Společenství (dále jen RS) se stává AS na doporučení šéfredaktora Společenství či jeho zástupce. Jeho schválení je podmíněno čistým rejstříkem prohřešků a následným pohovorem se samotným šéfredaktorem či jeho zástupcem.
§4 (2) RS má právo publikační, tzn. možnost odeslání autorského příspěvku či článku, ediční, tzn. možnost hodnotit, řadit a publikovat autorské příspěvky a v neposlední řadě se také stará o aktuálnost stránek a koordinování menších soutěží.
§4 (3) RS má právo požádat o stažení příspěvku, není-li tento již publikován.
§4 (4) RS má právo vracet dosud nepublikované texty autorům, kteří nereagují na komentáře či vzkazy a nejsou nijak činní v rámci Společenství.
§4 (5) RS zodpovídá v plném rozsahu za gramatickou a formální stránku příspěvku či článku.
§4 (6) RS může zaslat 1 příspěvek k publikaci během 24 hodin.
§4 (7) RS může hodnotit ostatní příspěvky (nikoliv však své vlastní), komentovat je, ukládat a přidávat si autory mezi oblíbené. Při hodnocení příspěvků se řídí pravidly, znalostí teorie literatury a dbá na zvyšování tvůrčí a umělecké úrovně. Nemůže se účastnit soutěží.
§4 (8) RS může být zablokováno jeho uživatelské jméno či zamezen přístup na stránky, poruší-li tato pravidla či platné zákony ČR. Stejně tak mu může být odebrán statut redaktora.
§4a
Kolegium redaktorů
§4a (1) Kolegium redaktorů tvoří orgán, který společně dohlíží na právní, etickou, estetickou a uměleckou úroveň tvorby autorů. Posuzuje sporné záležitosti a má rozhodující slovo při konečném řešení. V odůvodněných případech přistupuje k hlasování.
§4a (2) Kolegium redaktorů posuzuje oprávněnost stížností autorů a řeší je veřejnou cestou.
Je povinno upozornit autora na nevhodnost díla či chování napomenutím a nebo navržením sankce podle těchto pravidel. Kolegium redaktorů nesmí jednat s podjatostí. Pokud některý z redaktorů se cítí být podjatým v případě řešeného sporu, oznámí tuto skutečnost ostatním členům kolegia a je vyňat z hlasování a rozhodování. Hlasování se děje na většinovém principu.
§4a (3) Do čela kolegia redaktorů je jmenován šéfredaktorem arbiter, který dohlíží na činnost redaktorů, posuzuje oprávněnost zásahů vůči autorům a svolává je k hlasování a přijímá podněty ke změnám pravidel či ke změnám funkce systému. Jménem kolegia redaktorů vyhotovuje písemná oznámení o jejich rozhodnutí. Má právo pozastavit činnost toho redaktora, který buď není schopen z osobních důvodů funkci vykonávat a nebo svou funkci vykonává zjevně proti pravidlům na dobu určitou. Přijímá stížnosti autorů a předkládá je jednou měsíčně k posouzení kolegiu redaktorů. Svou činností je povinen snižovat rizika porušování pravidel a platných právních předpisů, jakož i vzniku konfliktů a úmyslných činů proti jednotlivým osobám autorů či jejich dílům za účelem nespravedlivého snižování hodnocení.
Je povinen dbát na naplňování pravidel zejména obsažených v § 8 tohoto dokumentu.
Arbiter je odvoláván ze své funkce šéfredaktorem.
§5
Členové Společenství - šéfredaktor
§5 (1) Šéfredaktorem Společenství (dále jen FS) se stává RS na doporučení prezidenta Společenství. FS musí dobře ovládat gramatickou i slohovou stránku jazyka a rovněž by se měl dobře orientovat v naší i zahraniční literatuře.
§5 (2) FS má oprávnění vložit editorial, u kterého není možnost komentování.
§5 (3) FS příjmá nové redaktory, nad kterými dohlíží a koordinuje jejich činnost.
§5 (4) FS má práva redaktorská, navýšená o možnost publikování redaktorských příspěvků.
§5 (5) FS má právo odebrat statut redaktora kterémukoliv RS, při udání pádných důvodů.
§5 (6) FS zodpovídá v plném rozsahu za chování a činy RS.
§5 (7) FS je povinen dbát na naplňování pravidel, obsažených v § 8 tohoto dokumentu.
§5 (8) FS může být zablokováno jeho uživatelské jméno či zamezen přístup na stránky, poruší-li tato pravidla či platné zákony ČR. Stejně tak mu může být odebrán statut šéfredaktora.
§6
Členové Společenství – zástupce šéfredaktora / arbiter
§6 (1) Zástupcem šéfredaktora / arbitra Společenství (dále jen ZS) se stává RS na doporučení prezidenta nebo šéfredaktora Společenství. ZS musí dobře ovládat gramatickou i slohovou stránku jazyka a rovněž by se měl dobře orientovat v naší i zahraniční literatuře.
§6 (2) ZS má práva redaktorská, navýšená o možnost publikování redaktorských příspěvků.
§6 (3) ZS má právo odebrat statut redaktora kterémukoliv RS, při udání pádných důvodů.
§6 (4) ZS při nepřítomnosti šéfredaktora zodpovídá v plném rozsahu za chování a činy RS.
§6 (5) ZS je v případě dlouhodobé nepřítomnosti šéfredaktora zplnomocněn k příjmu nových redaktorů, nad kterými dohlíží a koordinuje jejich činnost.
§6 (6) ZS vykonává funkci arbitra, viz. §4a (3). Je také povinen dbát na naplňování pravidel, obsažených v § 8 tohoto dokumentu.
§6 (7) ZS může být zablokováno jeho uživatelské jméno či zamezen přístup na stránky, poruší-li tato pravidla či platné zákony ČR. Stejně tak mu může být status ZS odebrán.
§7
Členové Společenství - učitel
§7 (1) Učitelem Společenství (dále jen US) se stává AS na doporučení prezidenta Společenství. Měl by se výborně orientovat v oboru, ve kterém chce vést seminář.
§7 (2) US má právo na vstup do speciální lektorské sekce seminářů, kde si dle svých potřeb zakládá a vede semináře.
§7 (3) US plně zodpovídá za obsah seminářů.
§7 (4) US přijímá studenty do svých seminářů a po jejich absolvování jim přiděluje příslušné zápisy do rejstříku zásluh.
§7 (5) US může být zablokováno jeho uživatelské jméno či zamezen přístup na stránky, poruší-li tato pravidla či platné zákony ČR. Stejně tak mu může být odebrán statut učitele.
§8
Zakázané aktivity
§8 (1) Je zakázáno zasílat příspěvky porušující zákony ČR či neetické (mravně nezpůsobilé a vulgární) příspěvky. Tím se rozumí příspěvky, které mají hrubě pornografický, xenofobní, rasistický či jiný charakter, který porušuje práva a svobody, vyplývající z ústavního pořádku České republiky. Totéž platí na komentáře příspěvků, článků a novinek, ve fórech a seminářích a rovněž na obsah profilu autora.
§8 (2) Je zakázáno komentovat příspěvky takovou formou, jež by napadala či urážela na cti autora příspěvku či autora komentáře. Takovéto budou bez varování smazány.
§8 (3) Je zakázáno hodnotit, komentovat a jinými způsoby napomáhat úspěšnosti svých děl z jiných uživatelských účtů. Je zakázáno se spolčovat za účelem zvyšování a nebo snižování bodové hodnoty díla s cílem nespravedlivého konečného výsledku pro autora. Tyto aktivity budou postihovány napomenutím. Kolegium redaktorů přitom ověří na základě stížnosti autora nebo autorů, zda podezření na tuto nekalou činnost je založeno na pravdivých skutečnostech.
§8 (4) Je zakázáno hodnotit díla známkou 5 a 4 bez udání důvodu v komentáři díla. Důvod k takovému hodnocení musí být v souladu s pravidly a musí po věcné stránce odpovídat úrovni díla. Jakýkoliv náznak odvetného hodnocení, tedy hodnocení za účelem poškození autora, bude vyhodnoceno jako velmi vážné porušení OPP Společenství. Tyto známky mohou být bez varování smazány.
§8 (5) Je zakázáno jakýmikoliv prostředky bránit plynulému běhu systému a jakkoliv napadat systém zevnitř i vně.
§8 (6) Je zakázáno zveřejňovat soukromou komunikaci (vzkazník, mail, icq, ...) nebo její části bez souhlasu všech zúčastněných stran.
§8 (7) Je zakázáno registrování profilu, který by svým uměleckým pseudonymem jakkoliv napadal či zesměšňoval již existující členy Společenství a takové, které by byly v rozporu s etickými a morálními společenskými normami.
§8 (8) Je zakázáno registrovat si více uživatelských účtů. Každá osoba smí mít pouze jeden.
§8 (9) Je zakázáno zasílat příspěvky, ke kterým nemá autor výhradní práva. Je zakázáno volně upravovat umělecká díla bez uvedení původního autora. Je zakázáno citovat z děl jiných autorů bez uvedení jména autora a názvu díla. Autor se tak řídí autorským zákonem.
§8 (10) Je zakázáno umisťovat do názvu, popisu či textu příspěvku hypertextové odkazy či jakékoliv druhy reklamních sdělení. Totéž platí pro profil autora.
§8 (11) Je zakázáno zasílat stejné - již jednou zaslané (či upravené) - příspěvky. Tyto budou bez varování smazány.
§8 (12) Výše popsané aktivity budou trestány dle uvážení a rozhodnutí příslušných členů SASPI teamu. Veškeré prohřešky jsou zaznamenávány v rejstříku prohřešků, který je k nahlédnutí v profilu.
§8 (13) Autorům se doporučuje uvést odkaz na jiný server u těch děl, které byly už jinde publikovány. Autoři jsou povinni chránit svá autorská práva podle platných právních předpisů. Společenství neodpovídá za porušení těchto práv jinými autory, ale pokud shledá takové nedovolené zásahy do autorských práv, bude se řídit platnými právními předpisy.
§8 (14) Veškeré spory mezi autory, autory a kolegiem redaktorů či kolegiem redaktorů a představiteli Společenství se budou řešit přednostně dohodou a to způsobem, který bude pokládán za nejvhodnější. Je zakázáno poškozovat pověst autora nebo jeho díla vlivem sporů. Spolčování za účelem snižování hodnoty autorského díla či používání jakýchkoliv nátlakových metod vůči členům společenství navzájem za účelem vystoupení autora ze Společenství či omezování autorů a redaktorů při udělování spravedlivých kritik či sankcí budou kolegiem redaktorů prošetřovány a sankcionovány zamezením přístupu na SASPI.
obr
© 2005-2016 by Matěj Novotný & Filip Kotora | Všechna práva vyhrazena
 
 
Va?e literatura MFantasy Literární.cz - Server s českou literaturou Art & Design - Roman K?bus
 
Partneři: Gastrokritik, Antikvariát Kačur
 
St?hnout SASPI.cz toolbar! RSS zdroj
obr obr obr
obr
YellowSkye
(29.7.2022, 08:38)
IndigovaRuze
(24.7.2022, 09:11)
Bath
(14.7.2022, 15:52)
Personal Mastery
(8.7.2022, 13:20)
obr
obr obr obr
obr
Dvojčata letní ...
Lady ze Selen
Exot
V45
KOSTI
Tilda
obr
obr obr obr
obr

Střípky mozaiky aneb prozatímn...
kilgoretraut
obr
obr obr obr
obr
Liter?rn? almanach SASPI
Aktuální číslo LA...
obr
obr obr obr